Ukázka skautské hantýrky

 

            Výchovný zpravodaj1 promlouvá na střediskové radě6: „Říkal Jelen7 z Majáku8, že mají v přístavu9 slabý kmen11. Domluvil se ale s oddílákem14 Patnáctky15, že by se jejich roveři12 spojili, a kdyby se k nim přidaly ještě naše rangers13, mohli by fungovat dobře. Hodilo by se, kdyby připravili nové stezky17 pro vlčata18 a světlušky19, akéla21 by měl radost. Jeho šestníci24 jsou dost otrávení, furt jenom hrají Kimovku25, nic pořádného. Klobása7 si teď udělal čekatelky26, takže by mohl společný kmen11 vést. Navíc jdou po táboře do roverů27 rádkyně5 všech našich družin4. Kdyby jim to šlapalo, mohli bychom je poslat i na jamboree28, teď ho pořádají Harceři29, nebo aspoň na Písečného červa30. Co vy na to?“

 

Vysvětlivky:

1 – výchovný zpravodaj: osoba, která má ve středisku2 na starosti výchovné otázky

2 – skautské středisko: základní organizační jednotka Junáka, sdružující jednotlivé oddíly3

3 – skautský oddíl: výchovná jednotka Junáka přímo pracující s dětmi, dělící se do družin4 (viz organizační struktura Junáka)

4 – skautská družina: skupina dětí fungující v oddíle3 jako malý tým pod vedením rádce5

5 – rádce skautské družiny: obvykle nejstarší či nejzkušenější člen družiny4 (družinový systém se ale může oddíl3 od oddílu lišit), v dívčích družinách rádkyně

6 – středisková rada: orgán rozhodující o záležitostech střediska2, tvoří ji například vedoucí oddílů3, vedoucí střediska2 a další

7 – Jelen, Klobása...:  skautské přezdívky

8 – Maják...: název skautského střediska2 (od přezdívky lze rozeznat jen dle kontextu použití)

9 – přístav: označení střediska2 vodních skautů10 (viz organizační struktura Junáka)

10 – vodní skauti: skauti hojně se zabývající činnostmi spojenými s vodou, vodní turistikou, námořnictvím a vším souvisejícím

11 – roverský kmen (či jen kmen): oddíl3 roverů12 a rangers13

12 – rover: skaut (chlapec) starší patnácti let, člen roverského kmene11

13 – rangers: označení pro skautky starších patnácti let, členky roverského kmene11

14 – oddílový vedoucí (zkr. oddílák): činovník16 mající na starosti vedení oddílu3

15 – patnáctka: neboli 15. oddíl3 – skautské oddíly jsou v rámci města číslované pro snazší identifikaci, často nemají žádný název a říká se jim podle čísla (např. Foglarova pražská Dvojka, či jeho literárně slavná Devadesátka)

16 – činovník: dospělý člen Junáka, mající v něm nějakou oficiální funkci

17 – stezka: příručka s úkoly odpovídajícími věku, pomáhající vůdci při sestavování skautské činnosti

18 – vlčata: označení pro věkovou kategorii chlapců v rozmezí prvního stupně základní školy, odvozené z Kiplingovy Knihy džunglí, která často tvoří symbolický rámec20 vlčáckého programu

19 – světlušky: označení pro věkovou kategorii dívek v rozmezí prvního stupně základní školy, odvozené z Karafiátových Broučků

20 – symbolický rámec: soubor prvků tématicky spjatých s nějakým příběhem nabízející pro cílovou věkovou skupinu výchovnou motivaci a inspiraci

21 – akéla: dospělý vedoucí smečky22 vlčat18 (označení odpovídá Knize džunglí)

22 – smečka: oddíl vlčat18 (oddílu světlušek19 se říká roj), místo do družin se smečka dělí do šestek

23 – šestka: ve smečce22 vlčat18 to samé, co družina4 ve skautském oddíle3

24 – šestník: ve vlčácké šestce22 plní roli podobnou té, jakou má skautský rádce5 ve své družině

25 – Kimova hra (zkr. kimovka): jedna z typických skautských her, zaměřená na cvičení paměti

26 – čekatelská zkouška (zkr. čekatelka): přípravný kvalifikační stupeň pro budoucího skautského vůdce

27 – jít do roverů: rozuměj zapojit se do roverského kmene11

28 – jamboree: tradiční setkání skautů z celého světa, pořádané přibližně jednou za 4 roky (občas se tímto pojmem označují i setkání menšího rozsahu – např. moravské jamboree, středoevropské jamboree atd.)

29 – Harceři: polští skauti

30 – Písečný červ: název českého závodu pro rovery12 a rangers13; podobných akcí a kurzů roztodivných názvů se pořádá celá řada